^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Logowanie

UE

 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PŁOCKU im. ALEKSANDRA MACIESZY

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8  W PŁOCKU im. ALEKSANDRA MACIESZY.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego, egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/ 2020.

 

 I. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA  OSOBISTEGO.

 

 1. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel) oraz nie będąca na kwarantannie ( także członkowie rodziny);
 2. Podczas egzaminu w szkole przebywają: zdający, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, pracownik służby zdrowia, osoby odpowiedzialne za utrzymanie w placówce czystości;
 3. Zdający nie mogą wnosić na terenie szkoły żadnych przedmiotów: komórek, książek, maskotek;
 4. Na egzaminie każdy korzysta ze swoich przyborów, (szkoła zapewnia kalkulatory- dezynfekcja przed i po egzaminie);
 5. Korzystanie ze słowników- wyznaczone miejsce, zdający musi mieć założone rękawiczki;
 6. Szkoła nie zapewnia zdającym wody pitnej, można przynieść własną butelkę z wodą, nie zapewnia również maseczek i rękawiczek;
 7. Czekając na wejście do Sali, szkoły – zdający zachowują odstęp 1,5 metra. Na teren szkoły zdający wchodzą w maseczkach/przyłbicach, rękawiczkach. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do chwili gdy zajmą wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej obowiązkowo zakładają ponownie maseczkę , gdy: podchodzi nauczyciel, wychodzą do toalety, kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali;
 8. Członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali muszą mieć założoną maseczkę, zdejmują ją, kiedy obserwują egzamin- siedząc lub stojąc. Przez cały czas trwania egzaminu członkowie komisji mają założone rękawiczki;
 9. Zdający i członkowie zespołu jeśli chcą mogą podczas egzaminu pozostać w maseczkach;
 10. Gdy zdający, ze względów zdrowotnych nie może zasłaniać ust i nosa – musi to zgłosić dyrektorowi szkoły do 29.05.2020 r.;
 11. Dyrektor szkoły zgłasza ten fakt do OKE i organizuje egzamin w odrębnej sali, w takiej sytuacji , odstęp między członkami zespołu nadzorującego i zdającym wynosi 2 metry.

II. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ.

 1. Przy wejściu do szkoły musi być umieszczony płyn do dezynfekcji oraz informacja o sposobie korzystania;
 2. Płyn do dezynfekcji powinien być w każdej sali egzaminacyjnej;
 3. Na stolikach, gdzie znajdują się pomoce – słowniki wykorzystywane przez wielu zdających, muszą byś rękawiczki;
 4. Ławki/stoliki na sali egzaminacyjnej  muszą znajdować się w odległości 1,5 metra
  w każdym kierunku,
 5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego, obserwatorów muszą być ustawione
  z zachowaniem 1,5 metra odstępu. W trakcie czynności organizacyjnych, członkowie zespołu mają założone maseczki, rękawiczki;
 6. Drzwi do sal egzaminacyjnych, z wyjątkiem egzaminu z języków powinny być otwarte. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć co godzinę w trakcie egzaminu, jeśli pogoda na to pozwala, a na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, okna otwiera przewodniczący lub członek komisji. Można otworzyć drzwi na korytarz.
 7. Zdający, muszą mieć zapewnione miejsce, gdzie zostawią rzeczy osobiste: plecaki, komórki, torby, powinno się na te przedmioty zapewnić przezroczyste worki foliowe, swoje rzeczy zabierają z zachowaniem środków bezpieczeństwa: odległość, maseczki, rękawiczki;
 8. Podczas egzaminów, na bieżąco należy dezynfekować toalety, oraz wszystkie ławki, stoliki, klawiatury komputerów, przed i po egzaminie;
 9. Na terenie szkoły należy wyznaczyć pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.                                                                                        

 III.  DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINÓW.

 

 1. Paczki z arkuszami egzaminacyjnymi należy odbierać od kuriera w rękawiczkach. Po przetarciu płynem dezynfekującym, otwieramy paczki( rękawiczki);
 2. Numer stolika losuje członek komisji a nie zdający.
 3. Arkusze dla zdających rozdawane są w rękawiczkach.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego i wyznaczony uczeń odbierają arkusze w rękawiczkach i mają zakryte usta i nos;
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu , należy poinformować zdających; o zakazie kontaktowania podczas wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem;
 6. Podczas kaszlu, kichania o obowiązku zakrycia ust i nosa chusteczką lub zgiętym łokciem;
 7. W pierwszej kolejności do szkoły wchodzą uczniowie z dostosowaniami;
 8. Uczniowie podpisują listę obecności swoim długopisem;
 9. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej , mimo zakończenia pracy z arkuszem.

IV. EGZAMIN W DOSTOSOWANYCH WARUNKACH.

 1. Gdy ze  zdającym w sali przebywa  nauczyciel wspomagający, wówczas, musi być pomiędzy nimi zachowany odstęp 1,5 metra. Może być zmniejszony, ale zdający i nauczyciel muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.\

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U ZDAJĄCEGO LUB CZŁONKA ZESPOŁU.

 

 1. O takiej sytuacji, należy poinformować przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który nakazuje odizolowanie osoby w wyznaczonym miejscu- izolatorium.
 2. Przewodniczący, informuje dyrektora OKE, który decyduje o kontynuowaniu egzaminu , mimo niepełnej obsady zespołu, lub zastąpieniu nowym członkiem. Zaistniałą sytuację odnotowuje się  w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym;
 3. W przypadku konieczności odizolowania członka zespołu lub zdającego, przejawiających objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu  i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających w danej sali.