^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Logowanie

UE

 

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2016/2017 (Dotyczy egzaminu maturalnego w formie obowiązującej do 2014 roku)

Literatura

 1. Motyw artysty w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok.
 2. Dziecko wobec rzeczywistości społecznej i politycznej. Przedstaw problem w oparciu o utwory z różnych epok.
 3. Wpływ biografii na twórczość literacką. Dokonaj analizy zjawiska na podstawie wybranych pisarzy i ich dzieł.
 4. Marzenia a rzeczywistość.  Ukaż rolę marzeń w kreacji postaci literackiej, charakteryzując bohaterów utworów różnych epok.
 5. Portret bohatera tragicznego. Zaprezentuj na przykładach z literatury antycznej, romantycznej i współczesnej.
 6. Człowiek wobec cierpienia. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
 7. Rozmowy z Bogiem w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach utworów należących do różnych gatunków literackich, zwracając uwagę na kontekst sytuacyjny i wymowę.
 8. Uzależnienie jako temat literatury. Omów wybrane utwory podejmujące problem narkomanii,  uwzględniając przyczyny popularności tej tematyki w literaturze współczesnej.
 9. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Przedstaw  zagadnienie na podstawie utworów z różnych epok.
 10. Motyw zabawy w literaturze. Przedstaw  w oparciu o utwory z różnych epok.
 11. „Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni” ( W. Tatarkiewicz). Przedstaw problem, wykorzystując dzieła literackie  z różnych epok.
 12. Człowiek i natura. Ukaż związki człowieka z przyrodą oparciu o utwory z różnych epok.
 13. Ofiara i kat. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok.
 14. To się czyta dzisiaj. Modni pisarze, modne książki. Zaprezentuj utwory i ich autorów , wyjaśnij przyczyny ich popularności  i sformułuj własną opinię na ten temat.
 15. Kobieta w sytuacji granicznej. Przedstaw na przykładach bohaterek utworów literatury wysokiej i popularnej.
 16. Literackie wizje końca świata. Ukaż na podstawie wybranych utworów  różnych epok.
 17. Stare utwory wiecznie młode. Omów zagadnienie na podstawie twórczości Szekspira.
 18. Motyw  mogił i grobów w literaturze polskiej.  Przedstaw, wykorzystując dzieła literackie  z różnych epok.
 19. Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze.  Zaprezentuj w oparciu o wybrane  utwory.
 20. Matka i dziecko. Omów wzajemne relacje na podstawie wybranych dzieł literackich różnych epok.
 21. Rola miłości w życiu człowieka.  Przedstaw na przykładzie  losów bohaterów literackich różnych epok.
 22. Człowiek wobec tajemnicy życia. Przedstaw problem, analizując refleksje wybranych bohaterów literackich.
 23. Motyw wsi w literaturze polskiej. Przedstaw różne sposoby kreowania obrazu wsi, odwołując się do utworów z różnych epok.
 24. Anonimowość czy sława? Omów zagadnienie na przykładzie wybranych postaci literackich.
 25. Sny i widzenia. Zaprezentuj różne funkcje motywu  i sposoby jego przedstawiania, odwołując się do literatury polskiej i obcej.
 26. Pan i sługa.  Przedstaw motyw, opierając się na wybranych przykładach literackich
 27. Obraz „kraju lat dziecinnych” w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 28. Obraz miasta w dziele literackim. Omów różne sposoby i funkcje wykorzystania tego motywu.
 29. „Razem, młodzi przyjaciele!” . Zaprezentuj motyw przyjaźni na podstawie wybranych utworów.
 30. Bard, wieszcz, poeta. Przedstaw portret i rolę poety , odwołując się do literatury i/lub faktów z życia twórców.
 31. Motyw powstania styczniowego w literaturze polskiej. Ukaż różne sposoby ujęcia tego zagadnienia.
 32. Pożegnania, rozstania. Zaprezentuj motyw na dowolnych przykładach literackich.
 33. Nienawiść jako siła destrukcyjna. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literackich.
 34. Motyw pracy. Przedstaw na podstawie wybranych utworów literatury różnych epok.
 35. Człowiek w państwie totalitarnym. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o utwory z literatury polskiej i obcej.
 36. „Prawdziwa odwaga i inteligencja to umiejętność bycia innym niż wszyscy”. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych  postaci literackich.
 37. Motyw rycerza i walki rycerskiej. Zaprezentuj, odwołując się do literatury różnych epok.
 38. Motyw tańca w literaturze. Omów różne sposoby i funkcje wykorzystania tego motywu w twórczości pisarzy różnych epok.
 39. Kobieta i mężczyzna. Zaprezentuj różne sposoby wykorzystania tego motywu w literaturze polskiej i /lub obcej.
 40. Średniowiecze wciąż obecne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. W  poszukiwaniu szczęścia. Zaprezentuj różnorodność koncepcji szczęścia w kreacji  wybranych bohaterów literackich.
 42. Motyw anioła. Omów  sposoby przedstawiania tego motywu w literaturze różnych epok.
 43. Wizja świata i Boga, świata i człowieka . Omów zagadnienie na podstawie utworów dwóch sąsiednich epok.
 44. Wpływ wojny na psychikę człowieka.  Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
 45. Obraz obozu zagłady. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów literackich.
 46. Śmiech w literaturze europejskiej. Przedstaw różne ujęcia tego  tematu, analizując wybrane utwory.
 47. Literacki obraz powstań narodowych. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
 48. Biografia autora jako tworzywo literatury. Zaprezentuj różnorodne sposoby funkcjonowania elementów autobiograficznych, analizując wybrane utwory.
 49. Antyczne inspiracje w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów z różnych epok.
 50. Człowiek w świecie przyrody, człowiek w świecie cywilizacji. Dokonaj analizy porównawczej wybranych bohaterów literackich.
 51. Polemika z mitami narodowymi w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 52. Obrzędy, rytuały, wierzenia. Omów zjawisko na podstawie dowolnych przykładów literackich.
 53. Powieść historyczna i powieść science fiction. Porównaj sposoby kreacji świata przedstawionego na podstawie wybranych przykładów.
 54. Życie jako teatr, labirynt, sen. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania metafor życia, odnosząc się do wybranych utworów literackich.
 55. Kostium, maska, przebranie. Zaprezentuj funkcje tych rekwizytów w kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
 56. Tolerancja. Przedstaw sposoby i funkcje podejmowania zagadnienia tolerancji w literaturze różnych epok.
 57. Granice ludzkiej wolności. Przedstaw  zagadnienie na podstawie przykładów z literatury różnych epok.
 58. Różne koncepcje szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich.
 59. Różne obrazy zwierząt w literaturze. Zaprezentuj  zagadnienie na podstawie przykładów z literatury różnych epok.
 60. Ucztowanie, biesiadowanie. Przedstaw sposoby ukazywania  tego motywu w literaturze.
 61. Dom i jego mieszkańcy. Zaprezentuj różne obrazy miejsca zamieszkania i  mieszkańców, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 62. Motyw podróży. Omów różne ujęcia i funkcje wykorzystania motywu w literaturze.
 63. Człowiek w wobec konieczności wyboru. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych postaci literackich.
 64. Kobieta – jej marzenia, obawy, tajemnice. Zaprezentuj różne portrety kobiet w literaturze.
 65. Człowiek w zaklętym kręgu biblioteki. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane postacie literackie.
 66. Blaski i cienie kariery, awansu społecznego, sukcesu życiowego.  Dokonaj analizy  drogi życiowej wybranych postaci literackich.
 67. Literackie obrazy małżeństwa. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 68. Pomoc bliźniemu jako wątek literatury obozowej. Omów na wybranych przykładach.
 69. Wpływ pieniądza na życie człowieka. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
 70. Różne sposoby pisania o stanach wewnętrznych człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach.
 71. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Przedstaw na wybranych przykładach.
 72. Społeczna panorama polskiej rzeczywistości w literaturze. Zaprezentuj sposoby  i funkcje przedstawiania i oceny polskiego społeczeństwa .
 73. Dialog twórców literatury z filozofami. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 74. Literatura służąca zabawie, budząca śmiech i skłaniająca do refleksji. Zaprezentuj wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
 75. Motyw sporu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

 

Korespondencja sztuk

 1. Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła literackie i ich adaptacje filmowe.
 2. Malarstwo symboliczne i impresjonistyczne jako inspiracja dla literatury. Omów najciekawsze powiązania  utworów literackich z malarskimi, zwracając uwagę na zastosowane środki  artystycznego wyrazu oraz sposoby przedstawiania świata.
 3. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 4. Sposoby istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. Omów na przykładach z różnych epok.
 5. Śmierć i zaświaty w literaturze, malarstwie i kulturze różnych narodów. Scharakteryzuj na przykładzie wybranych tekstów kultury.
 6. Taniec jako temat dzieła sztuki. Zaprezentuj na przykładach różnych tekstów kultury.
 7. Portret kobiety. Przedstaw, opierając się na wybranych utworach z literatury, malarstwa, filmu.
 8. Filmowe adaptacje dzieł literackich. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 9. Niespokojny umysł. Przedstaw sposoby mówienia o chorobie psychicznej w różnych tekstach kultury.
 10. Władca. Zaprezentuj różne sposoby ukazywania władców w literaturze, malarstwie i filmie.
 11. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Ukaż na wybranych przykładach.
 12. Wizja apokalipsy. Omów sposoby przedstawiania apokalipsy w literaturze i w różnych tekstach kultury.
 13. Motyw wędrówki . Omów różne sposoby ujęcia tematu w literaturze  i filmie.
 14. Sen. Przedstaw sposoby ujęcia motywu i jego funkcje, odnosząc się do przykładów z literatury, malarstwa i filmu.
 15. Portrety małżonków. Zaprezentuj na przykładzie wybranych  dzieł literackich, malarskich i filmowych.
 16. Wizerunek współczesnej rodziny. Przedstaw na przykładach z literatury i filmu.
 17. Miasto dawniej i dziś. Zaprezentuj na dowolnych przykładach literackich i filmowych.
 18. II wojna światowa tematem literatury i filmu. Przedstaw róże sposoby ujęcia zagadnienia.
 19. Łagry i lagry w literaturze i filmie. Zaprezentuj obraz obozu na podstawie utworów literackich i filmowych.
 20. Różne obrazy natury. Zaprezentuj sposoby ukazywania przyrody w dziele literackim, muzycznym i malarskim.
 21. Uczucia i nastroje. Ukaż różne sposoby ukazywania stanu duchowego człowieka w literaturze, muzyce i malarstwie.
 22. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów , odwołując się do wybranych dzieł.
 23. Przeciw stereotypom. Omów literackie i filmowe portrety pozytywnych bohaterów Niemców.
 24. Obraz diabła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach literackich i malarskich.
 25. Śmiech i zabawa jako temat twórczości autorów polskich i obcych. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.
 26. Fascynacja śmiercią w literaturze i sztuce. Zaprezentuj, odwołując się do różnych utworów literackich, malarskich, filmowych.
 27. Codzienność jako temat sztuki. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady.
 28. Kultura masowa w XXI wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie i filmowe.
 29. Rozstanie jako motyw literacki i filmowy. Omów na wybranych przykładach.
 30. Obraz współczesnej młodzieży w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 31. Temat Holocaustu w literaturze i filmie. Przedstaw  różne jego ujęcia na wybranych przykładach dzieł polskich i obcych.
 32. Motyw buntu w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 33. Społeczeństwo przyszłości. Zaprezentuj różne wizje literackie i filmowe.
 34. Problemy współczesnego człowieka. Ukaż obecność tego zagadnienia w literaturze, teatrze i filmie.
 35. Literatura fantasy i jej filmowe adaptacje. Omów na wybranych przykładach.
 36. Motyw drzewa. Omów sposoby i funkcje występowania motywu, wykorzystując przykłady z literatury, malarstwa i filmu.
 37. Ludowe inspiracje w sztuce wysokiej. Omów zagadnienie na przykładach z literatury, malarstwa i filmu.
 38. Absurd w literaturze i innych dziedzinach sztuki europejskiej. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego problemu, analizując wybrane teksty kultury.
 39. Dojrzewanie jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu.
 40. Motyw pociągu / dworca w literaturze i filmie. Omów i porównaj wybrane przykłady.
 41. Obraz procesu sądowego w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 42. Bitwa w literaturze, malarstwie , filmie. Przedstaw i porównaj różne sposoby ujęcia.
 43. Komedia na scenie i w filmie. Przedstaw i porównaj wybrane realizacje.
 44. Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowana rzeczywistość i ukaż jej funkcje.
 45. Warszawa w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 46. Opowieści mitologiczne jako źródło inspiracji. Zaprezentuj na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.
 47. Przemijanie świata, przemijanie ciała. Omów  sposób realizacji zagadnienia w literaturze i sztuce.
 48. Śmierć jaka jest, każdy widzi. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu w literaturze, malarstwie i filmie.
 49. Motyw Sądu Ostatecznego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
 50. Pory roku jako temat dzieła sztuki. Zaprezentuj różne sposoby „mówienia” o porach roku w literaturze, muzyce i malarstwie.
 51. Portrety kobiet, mężczyzn, dzieci. Przedstaw różnorodne sposoby portretowania w malarstwie, literaturze i filmie.
 52. Śniadanie jako motyw w dziele sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach literackich, malarskich, filmowych.
 53. Sceny z życia świętych w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj wybrane teksty kultury.
 54. Brzydota w literaturze i innych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 55. Motyw starości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
 56. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 57. Człowiek nie jest, ale staje się. Omów zagadnienie przemiany , wykorzystując utwory literackie i filmowe.

 

 1. Szpital psychiatryczny jako miejsce wydarzeń w utworze literackim i filmowym. Omów różne sposoby ujęcia  i funkcje motywu.
 2. Postać detektywa w literaturze i filmie. Zaprezentuj wybranych bohaterów  i oceń przyczyny ich atrakcyjność dla widza/czytelnika.
 3. Różne ujęcia motywu błazna w literaturze i sztuce. Odwołując się do wybranych przykładów, omów cechy charakterystyczne i funkcje motywu.
 4. Zagadka kryminalna  w literaturze i filmie. Omów funkcjonowanie  i o ceń atrakcyjność motywu, odwołując się do różnych przykładów.
 5. Dzieciństwo jako temat literacki i filmowy. Omów na wybranych przykładach.
 6. Satyra polityczna w literaturze, piosence i rysunku. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.
 7. Motyw zabawy. Zaprezentuj różnorodność ujęcia motywu w literaturze i innych tekstach kultury.
 8. Wobec odmienności. Zaprezentuj różne ujęcia zagadnienia tolerancji w literaturze i filmie.
 9. Motyw cierpienia w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
 10. Bunt i pokora wobec losu. Przedstaw zagadnienie na przykładzie utworów literackich i filmowych.
 11. Samotność i anonimowość. Omów realizację tego motywu w literaturze i innych tekstach kultury.
 12. Obraz nędzarza w literaturze i sztuce. Zaprezentuj sposoby realizacji i funkcję motywu w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury.
 13. „Nie” dla wojny i terroru. Omów zagadnienie,  prezentując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury.

Język

 1. Współczesna ekspansja języka angielskiego.  Analizując słownictwo, wyjaśnij przyczyny zjawiska.
 2. Nazwy firm, sklepów i innych instytucji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Język współczesnej młodzieży. Dokonaj analizy słownictwa, odwołując się do konkretnych przykładów.
 4. Język i styl wyznań miłosnych. Omów na przykładzie tekstów epistolarnych dwóch wybranych epok.
 5. Błędy językowe we współczesnych mediach. Przedstaw i oceń zjawisko, odwołując się do konkretnych przykładów z prasy i telewizji.
 6. Nowomowa w służbie ideologii. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady z utworów literackich i z praktyki językowej.
 7. Funkcja zapożyczeń w języki polskim. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 8. Bohatera literackiego charakteryzuje jego język. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 9. Znak a znaczenie. Scharakteryzuj związki i tych kategorii , analizując wybrane przykłady.
 10. Pochodzenie , sposoby tworzenia  i odmiana nazwisk Polaków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 11. Język reklamy. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 12. Bogactwo i różnorodność środków stylistycznych i ich funkcje w liryce. Omów zagadnienie na przykładach utworów wybranej epoki.
 13. Frazeologia w języku współczesnych Polaków. Omów na wybranych przykładach.
 14. Przemówienie jako forma wypowiedzi. Zanalizuj wybrane przykłady pod względem tematycznymi językowo-stylistycznym.
 15. Język polityków. Omów zagadnienie, analizując styl oraz poprawność dyskusji i przemówień politycznych. Wykorzystaj zgromadzony przez siebie materiał.
 16. Nazwy miejscowe w Twojej okolicy. Analizując zgromadzony materiał, dokonaj klasyfikacji i próby określenia ich etymologii.
 17. Język prasy młodzieżowej. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych czasopism.
 18. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowych i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 19. Przezwiska. Omów powstawanie i funkcję przezwisk, odwołując się do literatury i przykładów z życia.
 20. Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 21. Żart językowy i jego  funkcje we fraszce, bajce i komedii. Omów na wybranych przykładach.
 22. Różne sposoby opowiadania o wiejskim życiu. Zaprezentuj sposoby dialektyzacji w wybranych utworach literackich.
 23. Język mówiony jako tworzywo literatury. Omów na wybranych przykładach.
 24. Zaprezentuj dokonania wybitnych językoznawców w dziedzinie kultury języka. Oceń je z perspektywy współczesnego użytkownika polszczyzny.
 25. Specyfika języka użytkowników Internetu. Omów, analizując wybrane przykłady.