^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI I PERSONELU
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w PŁOCKU   

 
   

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo Następstwa Nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

 

 - nauki lub pracy,

 

 - w drodze z domu do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do domu,

 

 - w życiu prywatnym,

 

powstałe na terytorium całego świata

 
   

Skróty:

 

OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

TU - trwały uszczerbek na zdrowiu

 

SU/SG - suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna

 

(N)NW - (Następstwa) Nieszczęśliwych Wypadków

 
   

Składka – 41 zł / os.

 
   

Zakres podstawowy

Suma/limit

Śmierć wskutek NW

11.000 zł.

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru (sabotaż i terror popełniony w kraju będącym członkiem UE) (dodatkowa suma ubezpieczenia)

5.500 zł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW w tym: zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie. Ocena procentowego uszczerbku jest dokonywana przez lekarza orzecznika na podstawie opisu zdarzenia w zgłoszeniu roszczenia oraz dokumentacji medycznej dostarczonej przez Ubezpieczonego lub Jego opiekunów prawnych - komisja lekarska odbywa się w trybie "zaocznym".

11.000 zł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru popełnionych w kraju będącym członkiem UE  (dodatkowa suma ubezpieczenia).

5.500 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia (o ile wymagało skorzystania z pomocy leczenia ambulatoryjnego).

200 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu (na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie NW i brak orzeczenia trwałego uszczerbku (SU 1,5% Sumy Ubezpieczenia dla TU NW).

165 zł.

Zwrot kosztów operacji plastycznych (imienne rachunki/faktury) w ramach SU dla TU (poniesione koszty przeprowadzonej na terenie RP i zleconej przez lekarza operacji plastycznej, mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała po nieszczęśliwym wypadku).

4.400 zł

UWAGA! (nie dotyczy żłobków, przedszkoli). Koszty korepetycji niezbędnych wskutek NW.

400 zł  w okresie ubezpieczenia

Dodatkowe klauzule

 

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia (w ramach SU dla TU, na podstawie oryginałów rachunków/faktur) - niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terenie RP (udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji zaleconych przez lekarza (z wyjątkiem operacji plastycznych), nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarz (w tym gips lekki), transportu z miejsca NW do szpitala/ambulatorium, zwrot kosztów leczenia, zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych (limit 300 zł./1 ząb max. 1.000 zł )

4.400 zł.

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne (w ramach SU dla TU poniesionego w NNW) jeśli pobyt trwał minimum 2 dni na podstawie karty informacyjnej dot. leczenia

35 zł/dzień, maks. 3.150 zł.

Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (dla osób poniżej 25 lat w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia) karencja 60 dni. Anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomieltis, sepsa, stwardnienie  rozsiane, udar mózgu, zawał serca

1.000 zł.

Klauzula nr 6 - zwrot kosztów zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza/rehabilitanta i poniesionych na terenie RP (w ramach SU dla TU w NNW). Zwrot na podstawie oryginałów faktur/rachunków oraz kopii skierowania na zabiegi

4.400 zł.

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenie sprzętu medycznego. Środki specjalne są wymienione w załączniku nr 1 do OWU. Uszkodzenie sprzętu medycznego takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny w wyniku NW (limit 500 zł.) Zwrot na podstawie faktur/rachunków oraz na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność korzystania ze sprzętu medycznego lub środków specjalnych.

4.400 zł

Klauzula nr 9 - zwrot kosztów  pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego (klauzulą objęte są osoby, które w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 25 lat). Zwrot kosztów następuje na podstawie aktu zgonu opiekuna Ubezpieczonego oraz oryginałów faktur/rachunków

1.000 zł

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (klauzulą objęte są osoby, które w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 25 lat). Świadczenie wypłacane na podstawie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu wystawionego przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję.

1.500 zł.

Klauzula nr 12 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (w ramach SU dla TU poniesionego w NNW) jeśli pobyt trwał minimum 5 dni na podstawie karty informacyjnej dot. leczenia

35 zł/dzień, maks. 2.000 zł

Klauzula nr 17 - odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej.

100.000 zł.

 

Formy zgłoszenia roszczenia:

Całość kopii dokumentacji medycznej uzyskanej w trakcie leczenia wraz z oryginałami rachunków/faktur oraz pisemnym zgłoszeniem szkody (druk dostępny na http://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/ )
i w sekretariacie Szkoły  należy dostarczyć do:

- Compensa TU SA VIG Oddział w Płocku, ul. Miodowa 1, 09-406 Płock