^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 8 odbywać się będzie w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • UCHWAŁĘ NR 515/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r.
  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej
  z przekształcenia gimnazjum.
 • UCHWAŁĘ NR 517/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r.
  w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Zarządzenie Nr 3176/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 kwietnia 2017 roku
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 

                                                 I.     ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu (załącznik nr 1).
 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się,
  na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 3. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl  w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, który będzie uruchomiony w dniach 19 kwietnia od godz. 9.00 - 2 czerwca
  2017 r. do godz. 15.00.
 4. Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej.  Podpisy złożone na zgłoszeniu
  są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie pobrane z systemu naborowego (załącznik nr 2)
  o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 6. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu
  na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki
  w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.
  Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego
  na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.

 

      II.            ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
  do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, który będzie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj., w dniach od 12 czerwca  od godz. 9.00  do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.
 3. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).
 4. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 5. Wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka (załącznik nr 3) składany jest wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone
  na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 6. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu
  na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny
  lub czas nauki w szkole podstawowej.
 7. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły,  z której pracy sporządza się protokół.
 8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 9. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 
 10. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole

16 pkt

Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują  w obwodzie danej szkoły

8 pkt

Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) znajduje się
w obwodzie danej szkoły

4 pkt

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 12 Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w pkt. 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się
z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

12.06.2017 r.

od godz. 09.00

23.06.2017 r.

do godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

12.06.2017 r.

od godz. 09.00

23.06.2017 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej.

26.06.2017 r.

od godz. 9.00

28.06.2017 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

29.06.2017 r. godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29.06.2017 r.
od godz. 12.00

03.07.2017 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

04.07.2017 r. godz. 14.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.07.2017 r.

od godz. 14.00

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach jak
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

25.07.2017 r. od godz. 9.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

 

25.07.2017 r.

od godz. 9.00

 

01.08.2017 r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej.

02.08.2017 r.

od godz. 9.00

04.08.2017 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

07.08.2017 r. godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

07.08.2017 r.

od godz. 12.00

10.08.2017 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

11.08.2017 r. godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 11.08.2017 r.
od godz. 12.00

Opublikowanie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia 2017 r. godz. 9.00

 

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.Załącznik nr 1

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku

Ulice:

1. al. Armii Krajowej od nr 1 do nr 33

2. Antoniego Chruściela

3. Batalionu “Parasol”

4. Batalionu “Zośka”

5. Czereśniowa

6. Dywizjonu 303

7. gen. Franciszka Kleeberga

8. gen. Stanisława Sosabowskiego

9. gen. Stefana Grota-Roweckiego

10. gen. Tadeusza Kutrzeby

11. gen. Władysława Andersa

12. gen. Władysława Sikorskiego

13. Harcerska od nr 1 do nr 29

14. Henryka Ossowskiego

15. Jabłoni

16. Jana Bytnara "Rudego"

17. Kasztanowa

18. Kątowa nr nieparzyste od nr 1 do nr 19 i nr parzyste od nr 2 do nr 12

19. Leszczynowa

20. Lokalna od nr 1 do nr 29

21. Łamana

22. Majowa

23. Melchiora Wańkowicza

24. Monte Cassino

25. Morelowa nr parzyste od nr 2 do nr 14 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 13

26. Obrońców Helu

27. Ofiar Katynia

28. Orzechowa

29. Patriotów

30. pl. Żołnierzy Września

31. Pogodna

32. Prosta od nr 1 do nr 5

33. Skrajna nr parzyste od nr 2 do nr 18 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 5

34. Śliwowa

35. Widna

36. Wiosenna

37. Wiśniowa

38. Wyszogrodzka od nr 161 do końca

39. Żyzna

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE ¹

o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców

 

 

Oświadczam (-y), że moje / nasze dziecko …………………………...................………………………………… mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 pod wskazanym niżej adresem: ………………………………………………                    ……………………………………………………….………………………

               (kod, miejscowość)                                                      (ulica, nr domu, nr lokalu)

 

Miejscem zamieszkania rodziców jest:

……………………………………              ……………………...…………………………..…………………..…………………….

     (imię i nazwisko matki)                      (miejsce zamieszkania matki: kod, miejscowość, ulica, nr domu /nr lokalu)

 

 ………………………………………          ………....………………………………………………………………………………….

       (imię i nazwisko ojca)                        (miejsce zamieszkania ojca: kod, miejscowość, ulica, nr domu /nr lokalu)

 

Jestem świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ………………………….............……, dnia......…………….…. .………………………………...…………………….……                                                                   (miejscowość)                                                                                                       (czytelny podpis matki)

………………………..............…., dnia….............………….…. ………………………………………………….……          (miejscowość)                                                                                                        (czytelny podpis ojca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Załącznik nr 3

 

 

OŚWIADCZENIA

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej¹ za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że²:

 

1. Miejsce zamieszkania dziadków kandydata znajduje się w obwodzie wybranej Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku.

 

…………………...........................…………………………………………

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

2. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku.

 

…………………...........................…………………………………………

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2 Należy wypełnić właściwe oświadczenie, które dotyczy dziecka.