Rekrutacja 2022/2023

 

ZASADY REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ALEKSANDRA MACIESZY  W PŁOCKU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)- rozdział 6.
 • § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
 • ZARZĄDZENIE Nr 3 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

 I.  Ogólne zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony od 16 maja 2022 r. godz. 9.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 na stronie: https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/

2. Kandydat niezależnie od szkoły podstawowej, do której uczęszcza samodzielnie rejestruje się w NABO przez wybór opcji „Wypełnij nowy wniosek”. Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły we wniosku elektronicznym wskazuje od jednej do trzech szkół, w których chce być przyjęty (szkoły wymienia się według kolejności wyboru). Przy każdej z nich wymienia się dowolną ilość klas, również według swoich preferencji.

4. Rekrutację przeprowadza powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna,  z której pracy sporządza się protokół.

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

6.Pierwszym językiem obcym nowożytnym we wszystkich oddziałach pierwszych jest język angielski. O drugim języku obcym w klasach decyduje kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły głosując jakie grupy języka mamy utworzyć (język niemiecki, język francuski). Uzupełniając wniosek o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydat wypełnia dodatkowo formularz szkolny dotyczący wyboru drugiego języka obcego.

II. Terminy kolejnych etapów rekrutacji

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do końca

lutego 2022 r.

Do końca

lutego 2022 r.

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Od 16 maja 2022 r. godz. 9.00

do 20 czerwca  2022 r. do godz. 15.00

Od 1 sierpnia 2022 r. do

3 sierpnia  2022 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

Możliwa zmiana preferencji, należy ponownie dostarczyć zmieniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru (stary wniosek trzeba osobiście anulować w szkole).

Od 24  czerwca 2022 r. godz. 9.00

 do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 13 lipca 2022 r.

Do 3 sierpnia  2022 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (prezydenta lub burmistrza) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Do 19 lipca 2022 r.

Do 11 sierpnia 2022 r.

6

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

godz. 14.00

12 sierpnia 2022 r.

7

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Od 21 lipca 2022 r.

godz. 9.00
do 27 lipca 202 2r.

do godz. 15.00

 

Od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 r.
godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.
 do godz. 14.00

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

28 lipca 2022 r.

19 sierpnia 2022 r.

10

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Do 29 lipca 2022 r.

Do 22 sierpnia 2022 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 2 sierpnia 2022r.

Do 23 sierpnia 2022r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

III. Oferta edukacyjna VII Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Macieszy w Płocku

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie przeprowadzony nabór do niżej wymienionych oddziałów:

Oddział ogólny

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

1LA – klasa psychologiczno-pedagogiczna

 

 • język polski,
 • biologia,
 • język angielski.

1LB – klasa gamingowa

 

 • matematyka,
 • informatyka,
 • język angielski.

1LC – klasa Dookoła Europy

 

 • język angielski,
 •  geografia,
 •  historia.

 IV. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są uczniowie, którzy:

1. Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2)      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem;

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

V.      W procesie rekrutacji ustala się następujący szczegółowy sposób punktowania

1. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty. Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez współczynnik 0,35 a wynik z języka obcego nowożytnego przez współczynnik 0,3.
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwa najlepsze, wybrane przez kandydata spośród następujących przedmiotów: języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka.

Punktacja poszczególnych ocen:

ocena

liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 pkt.

4. Pozostałe punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5)      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)      powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6)      W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7)      W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

NAZWA PRZEDMIOTÓW

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA OCENY Z PRZEDMIOTÓW

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

35

30

25

15

10

matematyka

35

30

25

15

10

Język obcy nowożytny

30

25

20

10

5

 VI.    Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów

1. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).   

VII.      Zasady postępowania z danymi osobowymi

1. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

VIII.     Odwołania

1. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 2 sierpnia 2022 r.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

IX.    Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3.Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

 

Zasady rekrutacji wprowadzono Zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Płocku z dnia 22 lutego 2022 r.