^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PŁOCKU

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) –rozdział 6
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r . w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r poz. 1737)
 • Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2020/2021.

 

 1. I.     Ogólne zasady rekrutacji
 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony od 11 maja 2020 r. od godz. 8:00 do 20 maja 2020 r. do godz. 15:00 na stronie: https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły we wniosku elektronicznym wskazuje od jednej do trzech szkół, w których chce być przyjęty (szkoły wymienia się według kolejności wyboru). Przy każdej z nich wymienia się dowolną ilość klas, również według swoich preferencji.
 4. Rekrutację przeprowadza powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, 
  z której pracy sporządza się protokół.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 6. Pierwszym językiem obcym nowożytnym we wszystkich oddziałach pierwszych jest język angielski. O drugim języku obcym w klasach decyduje kandydat ubiegający się
  o przyjęcie do szkoły głosując jakie grupy języka mamy utworzyć (język niemiecki, język rosyjski, język francuski). Uzupełniając wniosek o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydat wypełnia dodatkowo formularz szkolny dotyczący wyboru drugiego języka obcego.

 

 II.Terminy kolejnych etapów rekrutacji

L.P

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do końca lutego 2020 r.

Do końca lutego 2020 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości  przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub oddziale

Do końca lutego 2020 r.

Do końca lutego 2020 r.

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych  predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenia sportowe

 

Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca  2020 r. do godz. 15.00

Od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00

4

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

22 maja 2020 r.

II termin: 15 czerwca 2020 r.

 

31 lipca 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

10 czerwca 2020 r.

II termin 19 czerwca 2020 r.

7 sierpnia 2020 r.

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

___________________

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

Do 24 czerwca 2020 r.

Do 29 lipca 2020 r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta ( prezydenta lub burmistrza) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

Do 10 lipca 2020 r.

Do 14 sierpnia 2020 r.

9

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 r. godz. 12.00

17 sierpnia 2020 r. godz. 12.00

10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

Od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.
 godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r.
 godz. 14.00

12

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

13

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Do 22 lipca 2020 r.

Do 25 sierpnia 2020 r.

14

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 28 lipca 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r.

15

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

16

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia odmowy przyjęcia.

17

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

 

 

III. Oferta edukacyjna VII Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Macieszy w Płocku

W roku szkolnym  2020/2021 zostanie przeprowadzony nabór do:

 • Trzech (czterech) klas pierwszych – trzech klas ogólnych i jednej sportowej

 

Oddział ogólny

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

1LA,

 

 

 • język polski
 • historia
 •  wiedza o społeczeństwie

1LB

 • Język angielski
 • biologia
 • chemia

 

 

Oddział

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

1LC

Klasa sportowa

 

 

 • język angielski,
 • geografia
 • biologia

Uczeń podejmujący naukę  w klasie sportowej wybiera jedną dyscyplinę sportową (piłka nożna, piłka ręczna)

 

 Przeprowadzenie prób sprawności fizyczne odbędzie się w niżej podanych terminach:

 22 maja 2020 r., II termin: 15 czerwca 2020 r. a w przypadku rekrutacji uzupełniającej 31 lipca 2020 r.

  

III.   W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego w Płocku przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty.

IV.   Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są uczniowie, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2)      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem;

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

5. Do klasy sportowej ( 1LC) przyjmowani są kandydaci spełniający kryteria takie jak do klasy ogólnej a ponadto:

1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia,[potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

 V.      W procesie rekrutacji ustala się następujący szczegółowy sposób punktowania

 1. Kandydaci mogą uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,
  w tym:
 • 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • 100 punktów za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

2. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty. Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz matematyki  mnoży się przez współczynnik 0,35 a wyniki z języka obcego nowożytnego przez współczynnik 0,3.

3) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwa najlepsze, wybrane przez kandydata spośród następujących przedmiotów: języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia,  biologia, fizyka, chemia, informatyka.

Punktacja poszczególnych ocen:

 • ocena

liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

4) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 pkt.

5) Pozostałe punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6)   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt.5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7)   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

8)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

NAZWA PRZEDMIOTÓW

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA OCENY Z PRZEDMIOTÓW

celujący

Bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

35

30

25

15

10

matematyka

35

30

25

15

10

Język obcy nowożytny

30

25

20

10

5

 

 VI.     Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów

 1. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).

  VII.    Zasady postępowania z danymi osobowymi

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

VIII.    Odwołania

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

IX.   Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

X.    Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny   2019/2020.

 

Zasady rekrutacji wprowadzono Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Płocku z dnia 28.02.2020 r.