Regulamin zwolnień z WF

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia

z zajęć wychowania fizycznego

w Zespole Szkół nr 5 w Płocku

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne. Zwolnienie to  nie odnosi się  jednak do obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.

2. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, decyzję o zwolnieniu wydaje dyrektor szkoły
w oparciu o pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. Do wniosku załącza się  zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w zajęciach wychowania fizycznego. Zwolnienie wydawane jest na czas określony w tym zaświadczeniu.

3. Początek okresu zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego wskazany
w zaświadczeniu lekarskim nie może przypadać wcześniej niż na miesiąc przed datą wystawienia zaświadczenia. W przeciwnym przypadku zaświadczenie powinno być wymienione.

4. Dyrektor szkoły w oparciu o dokumentację wymienioną w pkt. 2 wydaje pisemną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy  rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.

5. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim rodzice (opiekunowie prawni) ucznia przedkładają  dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) W przypadku zwolnienia dotyczącego całego roku szkolnego lub
I semestru - do 30 września danego roku szkolnego, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia zaświadczenia.

b) W przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – w ciągu jednego miesiąca od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych w tym okresie, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia zaświadczenia.

c) W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych
w ciągu roku szkolnego  – nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego semestru lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

7. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę śródroczną, a na okres II semestru decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ocena śródroczna jest jednocześnie oceną roczną lub końcową.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w I semestrze lub w roku szkolnym przekroczył 50% liczby godzin lekcyjnych realizowanych w klasie ucznia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

9. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

10. Z niniejszym regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

11. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

Regulamin wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia  17 maja 2011 r