Informacja dla uczniów klas VIII w sprawie naboru. Warto przeczytać.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 do klas I szkół ponadpodstawowych
w Płocku
będzie wspierana przez system elektroniczny i rozpocznie się 17 maja 2021 r. o godz. 9.00.

 

Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych - będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez:  http://ppo.zjoplock.pl lub  https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

 

Od godz. 9:00 17 maja 2021 r., kandydaci niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają,  samodzielnie rejestrują się  przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło służą do logowania.


W rekrutacji elektronicznej bierze udział 30 płockich szkół (aktualne oferty dostępne od 1 maja 2021 r. w zakładce „Oferty placówek”):

  • 10 techników
  •  8 branżowych szkół I stopnia
  • 11 liceów ogólnokształcących
  •   1  liceum plastyczne

W związku istniejącą sytuacją epidemiczną możliwe jest dostarczanie, do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wypełnionych, wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie, za pomocą:

  • poczty elektronicznej jako skan na skrzynkę e-mail szkoły lub
  • faksu.

Zgodnie z terminami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, w Płocku - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży – techników, liceów ogólnokształcących oraz branżowych szkół  I stopnia - przebiega wg. następującego harmonogramu:1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

 

od godz. 09:00 17 maja 2021 r. – do godz. 15:00 21 czerwca 2021 r.


2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez kandydatów

 

od godz. 09:00 17 maja 2021 r. – do godz. 15:00 21 czerwca 2021 r.

 
2.1 Wyjątek stanowią oddziały: dwujęzyczny / międzynarodowy oraz sportowe / szkoły mistrzostwa sportowego, do których kandydaci składają wnioski wyłącznie w terminie

 od godz. 09:00 17 maja 2021 r. - do godz. 15.00 31 maja 2021 r.

  Dla kandydatów do ww. oddziałów:

2.1a Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

 1 -14 czerwca 2021 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół


2.1b Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

 1-14 czerwca 2021 r. , szczegółowe informacje w ofertach szkół

   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych /międzynarodowych, sportowych/ szkoły mistrzostwa sportowego jest zdanie sprawdzianu kompetencji językowych lub zaliczenie prób sprawności fizycznej. W istniejącej sytuacji epidemicznej szkoły muszą odpowiednio przygotować się do ich przeprowadzenia. Dlatego Kandydaci do tych oddziałów (niezależnie od miejsca oddziału na liście preferencji kandydata) proszeni są o wcześniejszy kontakt ze szkołą, w celu zgłoszenia planowanego udziału w sprawdzianie.

 

3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia

 

17 maja 2021 r.  - 26 lipca 2021 r.


4. Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostarczanie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru  kopii dokumentów (m.in. świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) poświadczonej za zgodność z oryginałem:

 

25 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00


5. Wprowadzanie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy)

 

25 czerwca 2021 r. godz.9.00 – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

 

25 czerwca 2021 r.  godz. 9.00 – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


7. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

22 lipca 2021 r. godz. 14:00


8. Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

 

23 -30 lipca 2021 r. do godz. 15:00


9. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych

 

2 sierpnia 2021 r. godz. 14:00