ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu (załącznik nr 1).
  2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
  3. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl  w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, który będzie uruchomiony w dniach1 marca od godz. 9.00 – 21 maja 2021 r. do godz. 15.00
  4. Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
  5. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie pobrane z systemu naborowego (załącznik nr 2)
    o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
  6. Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
  8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.