Obowiązek informacyjny

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 w Płocku, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a Płock NIP: 774-316-37-14 REGON:  142487035, tel. 24 3647810, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zw. dalej Zespół Szkół nr 5 w Płocku.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Zespół Szkół nr 5 w Płocku i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Skąd Zespół Szkół nr 5 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do Zespołu Szkół nr 5 w Płocku. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół nr 5 w Płocku  Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.

W jakim celu Zespół Szkół nr 5 w Płocku przetwarza moje dane osobowe?

Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c)lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*. Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku?

 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
 • informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka(np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
 • informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku,
 • Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
 • Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
 • Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach,
 • wizerunek  zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w   budynku  Zespołu Szkół nr 5 w Płocku w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia  i  zachowania  w  tajemnicy informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić stronę dziecka na szkodę,
 • Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.
 • realizacji innych zadań statutowych.

Komu Zespół Szkół nr 5 w Płocku przekazuje dane osobowe?

Zespół Szkół nr 5 w Płocku przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych sąm. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych, MOPS ,ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jak długo Zespół Szkół nr 5 w Płocku przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej:  Inspektor Ochrony Danych: elzbieta.wituska@zjoplock.pl telefon 24 367 89 34[1]Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),

[2] art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.);

[3]Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)

[4]ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)