ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. ALEKSANDRA MACIESZY W PŁOCKU

Wejście do systemu naborowego 

Po wejściu na stronę  wybieramy z menu znajdującego się po lewej stronie "Nowe zgłoszenie", a następnie jeśli zgłaszamy dziecko po raz pierwszy, wybieramy znajdujące się na pomarańczowym polu polecenie "Wypełnij zgłoszenie"

Prosimy zapamiętać lub zapisać ustanowione przez siebie hasło.

W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 24 3647810.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. ALEKSANDRA MACIESZY

 W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy

w Płocku odbywać się będzie w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 • Uchwałę nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów.
 • Uchwałę nr 309/XVII/2020 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zmiany Uchwały  nr 168/IX/2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów.
 • UCHWAŁĘ NR 727/XLI/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Zarządzenie Nr 2121/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych Szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock

 

 I.     ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu (załącznik nr 1).
 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 3. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl  w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, który będzie uruchomiony w dniach1 marca od godz. 9.00 – 21 maja 2021 r. do godz. 15.00
 4. Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie pobrane z systemu naborowego (załącznik nr 2) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 6. Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.

 

      II.            ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, który będzie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj., w dniach 16 czerwca od godz. 9.00 - 22 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
 3. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).
 4. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 5. Wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka (załącznik nr 3) składany jest wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 6. Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 8. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły,  z której pracy sporządza się protokół.
 9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 10. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 
 11. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

 

 

 

Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole

16 pkt

Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują  w obwodzie danej szkoły

8 pkt

Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) znajduje się
w obwodzie danej szkoły

4 pkt

 12. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

13.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.

14.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 12 Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

16.Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,o którym mowa w pkt. 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

17.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

16 czerwca 2021r.
godz. 9.00

22 czerwca 2021r.
godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego
 i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

16 czerwca 2021r.
godz. 9.00

22 czerwca 2021r.
godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

23 czerwca 2021r.
godz. 9.00

25 czerwca 2021r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2021r.
godz. 12.00

Składanie przez rodzica kandydata „Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej” w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 czerwca 2021r.
godz. 12.00

29 czerwca 2021r.
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 czerwca 2021r.
godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 30 czerwca 2021r.
od godz. 12.00

 

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

27.07.2021r.

od godz. 9.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru  „Wniosku
o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

27.07.2021r.

od godz. 9.00

28.07.2021r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

29.07.2021r.

od godz. 9.00

30.07.2021r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.08.2021r.

godz. 10.00

Składanie przez rodzica kandydata 
„Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej” w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

02.08.2021r.

od godz. 10.00

03.08.2021r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.08.2021r.

godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 04.08.2021r.

od godz. 12.00

Opublikowanie na stronie internetowej 
www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia 2021r.

godz. 9.00

 

 

 

 19. . Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.

20. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Zasady rekrutacji wprowadzono Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5
w Płocku z dnia 15.02.2021 r.Załącznik nr 1

                                      Obwód Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku

Ulice:

1. al. Armii Krajowej od nr 1 do nr 33

2. Antoniego Chruściela

3. Batalionu “Parasol”

4. Batalionu “Zośka”

5. Czereśniowa

6. Dywizjonu 303

7. gen. Franciszka Kleeberga

8. gen. Stanisława Sosabowskiego

9. gen. Stefana Grota-Roweckiego

10. gen. Tadeusza Kutrzeby

11. gen. Władysława Andersa

12. gen. Władysława Sikorskiego

13. Harcerska od nr 1 do nr 29

14. Henryka Ossowskiego

15. Jabłoni

16. Jana Bytnara "Rudego"

17. Kasztanowa

18. Kątowa nr nieparzyste od nr 1 do nr 19 i nr parzyste od nr 2 do nr 12

19. Leszczynowa

20. Lokalna od nr 1 do nr 29

21. Łamana

22. Majowa

23. Melchiora Wańkowicza

24. Monte Cassino

25. Morelowa nr parzyste od nr 2 do nr 14 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 13

26. Obrońców Helu

27. Ofiar Katynia

28. Orzechowa

29. Patriotów

30. pl. Żołnierzy Września

31. Pogodna

32. Prosta od nr 1 do nr 5

33. Skrajna nr parzyste od nr 2 do nr 18 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 5

34. Śliwowa

35. Widna

36. Wiosenna

37. Wiśniowa

38. Wyszogrodzka od nr 161 do końca

39. Żyzna

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE ¹

o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców

 

 

Oświadczam (-y), że moje / nasze dziecko …………………………...................………………………………… mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 pod wskazanym niżej adresem: ………………………………………………                    ……………………………………………………….………………………

               (kod, miejscowość)                                                      (ulica, nr domu, nr lokalu)

 

Miejscem zamieszkania rodziców jest:

……………………………………              ……………………...…………………………..…………………..…………………….

     (imię i nazwisko matki)                      (miejsce zamieszkania matki: kod, miejscowość, ulica, nr domu /nr lokalu)

 

 ………………………………………          ………....………………………………………………………………………………….

       (imię i nazwisko ojca)                        (miejsce zamieszkania ojca: kod, miejscowość, ulica, nr domu /nr lokalu)

 

Jestem świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ………………………….............……, dnia......…………….…. .………………………………...…………………….……                                                                   (miejscowość)                                                                                                       (czytelny podpis matki)

………………………..............…., dnia….............………….…. ………………………………………………….……          (miejscowość)                                                                                                        (czytelny podpis ojca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.) do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.


Załącznik nr 3

 

 

OŚWIADCZENIA

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej¹ za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że²:

 

1. Miejsce zamieszkania dziadków kandydata znajduje się w obwodzie wybranej Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku.

 

…………………...........................…………………………………………

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

2. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku.

 

…………………...........................…………………………………………

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

2 Należy wypełnić właściwe oświadczenie, które dotyczy dziecka.