^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Szanowni Państwo Rodzice

nabór do klas I szkół podstawowych prowadzony będzie dwuetapowo, z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 19 kwietnia od godz. 9.00 - 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły odbywać się będzie po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, tj.  w dniach 12 czerwca  od godz. 9.00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

         Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz do Szkoły Podstawowej nr 24 Specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Szczegółowe informacje dotyczące oferty kształcenia oraz przyjęcia do ww. szkół znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

                    

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA DZIECKA
 DO SZKOŁY OBWODOWEJ

 

         Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 19 kwietnia od godz. 9.00 – 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać
z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej.  Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

         Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 12 czerwca od godz. 9.00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;

2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;

3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2017/2018
(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie
i drukowanie wniosku).

12.06.2017 r.

od godz. 09.00

23.06.2017 r.

do godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

12.06.2017 r.

od godz. 09.00

23.06.2017 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

26.06.2017 r.

od godz. 9.00

28.06.2017 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

29.06.2017 r. godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych
z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29.06.2017 r.
od godz. 12.00

03.07.2017 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

04.07.2017 r. godz. 14.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.07.2017 r. od godz. 14.00

         

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym

 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2017/2018*

                                        Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

  

25.07.2017 r. od godz. 9.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

 

25.07.2017 r.

od godz. 9.00

 

01.08.2017 r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

02.08.2017 r.

od godz. 9.00

 

04.08.2017 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

         

07.08.2017 r. godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

07.08.2017 r.

od godz. 12.00

 

10.08.2017 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

11.08.2017 r. godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 11.08.2017 r. od godz. 12.00

Opublikowanie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl

w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe

wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia 2017 r. godz. 9.00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.